MISTRZOSTWA BAZY MRĄGOWO
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mrągowo  07-09 października 2016r.

Organizatorem regat jest Klub Sportowy „Baza Mrągowo” wraz z Zespołem Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim OZŻ, Urzędem Miasta Mrągowa i Starostwem Powiatowym w Mrągowie.

1.    PRZEPISY
1.1    Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w aktualnych Przepisach  Regatowych Żeglarstwa ISAF.
1.2    W regatach będzie stosowany Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych”

2.    REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat dostarczonych przez organizatorów

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY, WPISOWE
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy spełniają warunki określone obowiązującymi krajowymi przepisami oraz dopełnią formalności zgłoszeń.
3.2 Wpisowe do regat wynosi:
a) 30zł – dla OPT C+; C; Techno 4.0
b) 50 zł – dla jednoosobowych, pozostałych desek windsurfingowych i jachtów kabinowych
c) 90 zł – dla jachtów dwuosobowych
3.3 Zgłoszenia w miejscu regat należy dokonać w biurze „Bazy” przy ul. Nadbrzeżnej 4                  w pierwszym dniu regat dla danej klasy w godzinach 8.30-10.00

3.4 Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Czos w Mrągowie w następujących dniach, klasach konkurencjach i kategoriach:

hermonog

3.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
a)    dowód wpłaty wpisowego do regat;
b)    aktualne badania sportowo-lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich, nie dotyczy Jachtów Kabinowych);
– kl. OPT-C+. OPT-C, Techno 4.0.: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa wraz ze zgodą rodziców(druk PZŻ).
c)    licencja sportowa zawodnika PZŻ; (nie dotyczy OPT-C+,;OPT C; Techno 4.0.; LAS i LAR Masters; jachty kabinowe)
d)    ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR( z wyjątkiem jak w lit.c) ppkt 3.4)
e)    OPT- C+.,OPT-C, Techno 4.0, LAS i LAR Masters, Jachty Kabinowe – ubezpieczenia na czas regat na miejscu
f)    certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym; dla klas, których to dotyczy-licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej
g)    licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4.    PROGRAM REGAT
Program regat będzie następujący:

programregat

4.1 W dniu 09.10.2016r żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30

5.    POMIARY. INSPEKCJA SPRZĘTU
5.1    Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi od godz. 10.00 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów.
5.2     Inspekcje łodzi, desek z żaglem i sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat

6.    INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

7.    TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na 2 trasach (jachty, deski). Szkic i opis trasy zawarte będą w instrukcji żeglugi oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku „Bazy” przy ul. Nadbrzeżnej 4.

8.    SYSTEM KAR
8.1 W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ ze zmianą jak w zawiadomieniu ppkt 8.2.
8.2 Kara dwóch obrotów jest zastąpiona karą jednego obrotu, włączając zwrot na wiatr                i z wiatrem (zmiana przepisów 44.1 i 44.2).

9.    PUNKTACJA
9.1Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
9.2 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis B8 nie ma zastosowania.
9.3 Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej floty.
9.4 W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
9.5 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

10.     PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11.     ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
11.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora podczas procedury zgłoszeniowej.
11.2 Organizator zastrzega sobie prawo pobierania opłaty za akredytacje jednostki
11.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów maja obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC.

12.     KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu jachty(deski z żaglem) nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych oraz innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.

13.     NAGRODY
12.1 Zwycięzcy regat otrzymują tytuły Mistrzów „Bazy Mrągowo” w 2016r lub Mistrzów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
12.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe. Organizator nagrodzi większą liczbę zawodników.
12.3 Na zakończeniu regat, będą losowane wśród uczestników zawodów, wartościowe nagrody rzeczowe

14.    ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht (deską z żaglem) wynikającą z udziału w regatach.

15.     INFORMACJE KOŃCOWE
Planuje się zorganizowanie szeregu imprez i wydarzeń towarzyszących regatom. Program imprez będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń
16.     KONTAKT

Klub Sportowy „Baza Mrągowo”:

Wojciech Jaszczur-Nowicki kom. 515292076, e-mail: w.nowicki@sailing.org.pl

Tomasz Stefański kom. 607213176, e-mail: tomek.stefek@gmail.com

Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza” w Mrągowie:

Stanisław Mickiewicz kom. 606915964, e-mail: staho470@gmail.com